[Thủ thuật blogspot Widget hiển thị bài viết theo nhãn]

0
396

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo widget hiển thị bài viết theo từng nhãn riêng biệt.

Bước 1: chèn
trước đoạn bên dưới trước thẻ ]]></b:skin> (không cần “Mở rộng tiện ích”)
/*** Bai
viet theo label ***/
img.label_thumb{
float:left;
padding:5px;
border:1px solid #8f8f8f;
background:#D2D0D0;
margin-right:10px;
height:55px;
width:55px;
}
img.label_thumb:hover{
background:#f7f6f6;
}
.label_with_thumbs {
float: left;
width: 100%;
min-height: 70px;
margin: 0px 10px 2px 0px;
adding: 0;
}
ul.label_with_thumbs li {
padding:8px 0;
min-height:65px;
margin-bottom:10px;
}
.label_with_thumbs a {}
.label_with_thumbs strong {}

Bước 2: Chèn đoạn code bên dưới trước thẻ
</head>
<script
type=’text/javascript’>
//<![CDATA[
function labelthumbs(json){document.write(‘<ul
class=”label_with_thumbs”>’);for(var i=0;i<numposts;i++){var
entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var
k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel==’replies’&&entry.link[k].type==’text/html’){var
commenttext=entry.link[k].title;var commenturl=entry.link[k].href;}
if(entry.link[k].rel==’alternate’){posturl=entry.link[k].href;break;}}var
thumburl;try{thumburl=entry.media$thumbnail.url;}catch(error)
{s=entry.content.$t;a=s.indexOf(“<img”);b=s.indexOf(“src=””,a);c=s.indexOf(“””,b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=””)){thumburl=d;}else
thumburl=’http://2.bp.blogspot.com/_IKigl6y9hFA/TMdcT1jzo5I/AAAAAAAAAHA/hAKuT9rJpFU/noimage.jpg’;}
var postdate=entry.published.$t;var cdyear=postdate.substring(0,4);var
cdmonth=postdate.substring(5,7);var cdday=postdate.substring(8,10);var
monthnames=new Array();monthnames[1]=”Jan”;monthnames[2]=”Feb”;monthnames[3]=”Mar”;monthnames[4]=”Apr”;monthnames[5]=”May”;monthnames[6]=”Jun”;monthnames[7]=”Jul”;monthnames[8]=”Aug”;monthnames[9]=”Sep”;monthnames[10]=”Oct”;monthnames[11]=”Nov”;monthnames[12]=”Dec”;document.write(‘<li
class=”clearfix”>’);if(showpostthumbnails==true)
document.write(‘<a href=”‘+posturl+'” target
=”_top”><img class=”label_thumb”
src=”‘+thumburl+'”/></a>’);document.write(‘<strong><a
href=”‘+posturl+'” target =”_top”>’+posttitle+'</a></strong><br>’);if(“content”in
entry){var postcontent=entry.content.$t;}
else
if(“summary”in entry){var postcontent=entry.summary.$t;}
else var postcontent=””;var
re=/<S[^>]*>/g;postcontent=postcontent.replace(re,””);if(showpostsummary==true){if(postcontent.length<numchars){document.write(”);document.write(postcontent);document.write(”);}
else{document.write(”);postcontent=postcontent.substring(0,numchars);var
quoteEnd=postcontent.lastIndexOf(”
“);postcontent=postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent+’…’);document.write(”);}}
var towrite=”;var
flag=0;document.write(‘<br>’);if(showpostdate==true){towrite=towrite+monthnames[parseInt(cdmonth,10)]+’-‘+cdday+’
– ‘+cdyear;flag=1;}
if(showcommentnum==true)
{if(flag==1){towrite=towrite+’ | ‘;}
if(commenttext==’1 Comments’)commenttext=’1 Comment’;if(commenttext==’0
Comments’)commenttext=’No Comments’;commenttext='<a
href=”‘+commenturl+'” target
=”_top”>’+commenttext+'</a>’;towrite=towrite+commenttext;flag=1;;}
if(displaymore==true)
{if(flag==1)towrite=towrite+’ | ‘;towrite=towrite+'<a
href=”‘+posturl+'” class=”url” target
=”_top”>More »</a>’;flag=1;;}
document.write(towrite);document.write(‘</li>’);if(displayseparator==true)
if(i!=(numposts-1))
document.write(”);}document.write(‘</ul>’);}
//]]>
</script> 

 

Bước 3: Tạo 1 Widget HTML / Javascript sau đó copy đoạn code dưới vào và save lại
<script type=’text/javascript’>var
numposts = 
3;var
showpostthumbnails = true;var displaymore = false;var displayseparator =
false;var showcommentnum = false;var showpostdate = false;var showpostsummary =
true;var numchars = 
80;</script>
<script
type=”text/javascript” src=”/feeds/posts/default/-/
LABEL?orderby=updated&alt=json-in-script&callback=labelthumbs”></script>
Các giá trị bạn có thể thay đổi để hiển thị theo ý muốn:
 numposts = 3 : Thay giá trị 3 bằng số lượng bài viế t  bạn muốn hiển thị
 numchars = 80: Thay giá trị 80 bằng số bất kì – số lượng kí tự của bài viết muốn hiển thị.
 LABEL: Thay bằng tên label (hay nhãn) bạn muốn hiển thị bài viết

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here